Variable og parametre

Her på ejendomsdatabasen.dk kan du bygge forespørgsler og foretage tællinger på tværs af de mange variable og parametre.

Variable er navnet for de enkelte felter og oplysninger hentet fra specifikke registertabeller. Det kan være feltet 'opvarmningsform, primær', 'etageareal' eller 'tagbelægning, materiale'.

Parametre er vores navn for værdierne hentet på kryds og tværs af felter og tabeller, dvs. hvor bestemte værdier specificeres som udgangspunkt. Det kan være '1980-1992', 'privat beboelse' eller '...'


Variabel navn
Beskrivelse
Adresse

Adresse

Antal beboelseslejligheder

Antal beboelseslejligheder med eget køkken i bygningen.

Antal bygninger på ejendommen

Antal bygninger på ejendommen (ekskl. garager, carporte og udhuse).

Antal ejerlejl. på ejendommen

Antal ejerlejligheder på ejendommen.

Antal enheder på ejendommen

Antal enheder på ejendommen.

Antal erhvervsenheder på ejendommen

Antal erhvervsenheder på ejendommen.

Antal etager i bygning

Antal enheder i bygningen.

Antal småbygninger

Antal garager, carporte og udhuse på ejendommen.

Antal værelser -
Areal af småbygninger

Samlet areal af garager, carporte og udhuse på ejendommen.

Badeforhold

Kode for enhedens badeforhold.

BBR Ejendomsnr

Ejendomsnummer fra BBR inkl. checkciffer.

Beboet areal

Areal af samtlige beboelsesrum inkl. køkken, bad, wc-rum, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer.

Bebygget areal

Arealet registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. Arealet er ekskl. areal af garage, udhus og carport, med mindre dette udgør en del af bygningens areal.

Bygningens afløbsforhold

Kode for bygningens afløbsforhold

Bygningens anvendelse

Kode for bygningens anvendelse.

 • 110: Stuehus til landbrugsejendom
 • 120: Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • 130: Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • 140: Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • 150: Kollegium
 • 160: Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
 • 190: Anden bygning til helårsbeboelse
 • 210: Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • 220: Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.
 • 230: El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v.
 • 290: Anden bygning til landbrug, industri etc.
 • 310: Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • 320: Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
 • 330: Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
 • 390: Anden bygning til transport, handel etc
 • 410: Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.
 • 420: Bygning til undervisning og forskning.
 • 430: Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.
 • 440: Bygning til daginstitution
 • 490: Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.
 • 510: Sommerhus
 • 520: Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)
 • 530: Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.)
 • 540: Kolonihavehus
 • 590: Anden bygning til fritidsformål
 • 910: Garage med plads til et eller to køretøjer
 • 920: Carport
 • 930: Udhus
Bygningens vandforsyning

Kode for bygningens vandforsyning

 • 1: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • 2: Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • 3: Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)
 • 4: Brønd
 • 6: Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)
 • 9: Ingen vandforsyning
Bygningsnr

Bygningsnummer er en fortløbende nummerering af ejendommens bygninger.

Ejendommens afløbsforhold

Kode for ejendommens afløbsforhold

Ejendommens vandforsyning

Kode for ejendommens vandforsyning

 • 1: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • 2: Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • 3: Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 el. 2 ejendomme)
 • 4: Brønd
 • 6: Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme)
 • 7: Blandet vandforsyning
 • 9: Ingen vandforsyning
Ejendomsværdi

Den ved en vurdering ansatte ejendomsværdi.

Ejerforhold

Kode for ejerforhold.

 • 10: Privatpersoner, inkl. I/S
 • 20: Almen boligorganisation
 • 30: A/S, APS og andre selskaber(ikke I/S)
 • 40: Forening, legat og institution
 • 41: Privat andelsboligforening
 • 50: Den kommune, hvori ejendommen er beliggende
 • 60: Anden primærkommune
 • 70: Amtskommune
 • 80: Staten
 • 90: Andet, herunder moderejendomme
Elevator

Kode for bygningens elevatorforhold.

 • 1: Der findes person- eller vareelevator i bygningen.
Enhed anvendelse

Kode for enhedens anvendelse.

Enhedens areal

Arealet måles til ydersiden af ydervæggene (bruttoetageareal) og angives inkl. andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. kælderareal beliggende adskilt fra enheden. Adgangsarealerne (trapper, altangange, elevatorer m.m.) i rene beboelsesbygninger og bygninger, hvor der er fælles indgang til bolig- og erhvervsenheder, fordeles med lige store andele på de enheder, der har adgang hertil, uanset disses størrelse. Areal af samtlige beboelsesrum medregnes, herunder areal af rum indenfor enheden i kælder, som må anvendes til beboelse (og som opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum).

Erhvervsareal

Omfatter arealet af samtlige rum indenfor enheden, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet er inkl. andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.

ESR Ejendomsnr

Ejendomsnummer fra ESR inkl. checkciffer.

Fredningsforhold

Kode for fredningsforhold

 • 1: Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven
 • 2: Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens §15
 • 3: Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet
 • 4: På bygningens middelalderlige bygningsdele er der tinglyst fredningsbestemmelser
 • 5: Bygningen indeholder middelalderlige bygningsdele
 • 6: Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven
 • 7: Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven med tinglyst bevaringsdeklaration
 • 8: Bygningen bevaringsværdig
 • 9: Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan mm.
Grundværdi

Den ved en vurdering ansatte grundværdi. Grundværdi er værdi af jorden uden bygninger.

Hovedejers skødedato

Hovedejers ejendomskødedato.

Kommune

Danske kommuner inkl. Christiansø baseret på kommunalreformen d. 1. januar 2007.

Kælderareal

Samlet kælderareal. Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o. lign.

Købesum beløb

Det beløb ejendommen er blevet købt for.

Køkken

Kode for enhedens køkkenforhold.

 • ek: Eget køkken
 • fk: Adgang til fælleskøkken
 • fi: Fast kogeinstallation i værelse eller på gang
 • if: Ingen fast kogeinstallation
Matrikelareal

ESR ejendommens samlede matrikulære areal

Om-/tilbygningsår

Årstal for seneste væsentlige om-/tilbygning

Omregningsdato

Omregningsdatoen er et opsat felt efter hvilke oplysning, der er indtastet på salgsblanketten. Salgsaftaledato, hvis den findes, ellers skødedato, ellers modtagedato (mandag i ugen) minus 4 uger, ellers mandag i indtastningsugen

Opdateringsdato

Opdateringsdatoen angiver datoen for seneste ændring af oplysninger på bygningen

Opførelsesår

Bygningens opførelsesår.

Opvarmningsform

Kode for bygningens opvarmningsmiddel.

 • 1: Elektricitet
 • 2: Gasværksgas
 • 3: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 • 4: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)
 • 6: Halm
 • 7: Naturgas
 • 9: Andet
Postdistriktsgruppe

Postdistriktsgruppe er postkoder slået sammen baseret på deres navn. Så fx '1000-1499 København K' er en gruppe.

Samlet bebygget areal

Bebygget areal på hele ejendommen.

Samlet boligareal

Samlet boligareal på ejendommen

Samlet boligareal i bygning

Samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse.

Samlet bygningsareal

Samlet bygningsareal er summen af etagernes arealer, inkl. stueetagens arealer, og areal af evt. mansardetage, men ekskl. kælderareal og areal af tagetage (herunder udnyttet tagetage). Arealerne måles til ydersiden afydervæggene (bruttoetageareal).

Samlet bygningsareal

Samlet bygningsareal på ejendommen

Samlet erhvervsareal

Samlet erhvervsareal på ejendommen.

Samlet erhvervsareal i bygning

Samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv.

Samlet tagareal

Areal af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan

Skødedato

Seneste skødedato

Slutseddeldato

Seneste slutseddels dato

Supplerende varmekilde

Kode for supplerende varmeinstallationer.

 • 1: Varmepumpeanlæg
 • 2: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
 • 3: Ovne til flydende brændsel
 • 4: Solpaneler
 • 5: Pejs
 • 6: Gasradiator
 • 7: Elovne, elpaneler
 • 10: Biogasanlæg
 • 80: Andet
 • 90: Bygningen har ingen supplerende varme
Tagmateriale

Kode for tagdækningensmateriale.

 • 1: Built-up
 • 2: Tagpap (med taghældning)
 • 3: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • 4: Cementsten
 • 5: Tegl
 • 6: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • 7: Stråtag
 • 10: Fibercement (asbestfri)
 • 11: PVC
 • 12: Glas
 • 80: Ingen
 • 90: Andet materiale
Tilnærmet etageareal

Arealet er et tilnærmet etageareal.

Toiletforhold

Kode for enhedens toiletforhold.

Udestueareal

Areal af indbygget udestue eller lign. Arealet indgår i det bebyggede areal og dermed også i bygningens samlede areal

Udlejningsforhold

Kode for enhedens udlejningsforhold dannet på grundlag af oplysninger i BBR, CPR og ESR.

 • 1: Udlejet
 • 2: Benyttet af ejeren
 • 3: Ikke benyttet
Udnyttet tagareal

Areal af den del af tagetagen, som er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum

Varmeinstallation

Kode for bygningens varmeinstallation.

 • 1: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • 2: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • 3: Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)
 • 5: Varmepumpe
 • 6: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas)
 • 7: Elovne, elpaneler
 • 8: Gasradiator
 • 9: Ingen varmeinstallation
 • 99: Blandet (Kræver specifikation på enhedsniveau)
Vurderingsareal

Ejendommens samlede vurderede areal.

Vurderingsbenyttelse

Kode for ejendommens benyttelse, som den er blevet fastsat i forbindelse med en vurdering.

Vurderingsændringsdato

Angiver den dato, hvor vurdering/regulering, ændring el. lign. er foretaget.

Vurderingsår

Angiver det vurderingsår, hvortil oplysningerne hører.

Ydervægsmateriale

Kode for ydervæggens materiale.

 • 1: Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • 2: Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
 • 3: Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)
 • 4: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
 • 5: Træbeklædning
 • 6: Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • 8: Metalplader
 • 10: Fibercement (asbestfri)
 • 11: PVC
 • 12: Glas
 • 80: Ingen
 • 90: Andet materiale